POISED-tutkijat mukana Kasvatus-lehden dekontekstualisaatio-teemanumerossa

POISED-tutkija Antti Saari on mukana vastikään ilmestyneen Kasvatus-lehden dekontekstualisaatio-teemanumeron toimituskunnassa. Teemanumeron viisi tutkimusartikkelia tarjoavat laajan läpileikkauksen kasvatuksen ja koulutuksen dekontekstualisaatiosta kumpuavista ongelmista ja potentiaalisista ratkaisuista.

Kasvatuksen dekontekstualisaatiolla tarkoitetaan pulmallista kehityskulkua, jossa kasvatusta koskevan tutkimuksen valtavirta on siirtymässä ja osin siirtynyt uusliberalistisen koulutus- ja tutkimuspolitiikan myötä yksilöpsykologiseen oppimisen ja osaamisen kehittämiseen. Tällöin kasvatuksen historialliset, filosofiset, yhteiskunnalliset, ideologiset ja ekologiset reunaehdot jäävät vähemmälle huomiolle. Teemanumeron toimituskunnan muodostivat Hannu Heikkinen, Mervi Kaukko, Tiina Nikkola sekä POISED-tutkija Antti Saari.

Mukana teemanumerossa on myös POISEDin Jan Varpasen kirjoittama artikkeli, jonka otsikkona on ”Uutta kasvatusajattelua luomassa – dekontekstualisaatio spekulatiivisena mahdollisuutena”. Artikkelissaan Varpanen tulkitsee dekontekstualisaation uhan mahdollisuutena pohtia kasvatusta koskevia taustaoletuksia, jotka jäävät usein artikuloimatta ja kyseenalaistamatta niin kasvatustieteellisessä tutkimuksessa kuin opetussuunnitelmateksteissä.

Varpanen esittää että yksi dekontekstualisaation mahdollistava tekijä on ymmärrys kasvatuksesta toimintana, jossa kasvatettavaa saatetaan kohti jotakin ideaalista hyvää. Tällaisen kasvatuskäsityksen ilmenemismuotoja ovat paitsi aikalaiskeskusteluissa hegemoniseen asemaan nousseet kehitys ja oppiminen, myös dekontekstualisaation suhteen kriittisemmät käsitteet, kuten Bildung ja kasvu. Ideaalinen hyvä tekee kasvatuksesta kontekstinsa suhteen määrittymättömän, sillä ideaalinen hyvä ei ole mitenkään välttämättä kytköksissä kasvatettavan elämismaailman sosiomateriaalisiin olosuhteisiin. Artikkelinsa lopussa Varpanen luonnostelee vaihtoehtoisen kasvatusymmärryksen, joka perustuu kasvatettavan kontekstissa ilmeneviin kysymyksiin eikä siten ole samaan tapaan altis dekontekstualisaatiolle.

Teemanumero löytyy journal.fi sivustolta täältä