Democracy and Being

Across the globe, societies face new kinds of wicked problems, such as the ecological crisis, extremist movements, crises of democracy, polarization of public discourse as well as increasing anxiety and fear in the face of such phenomena. Education occupies a fruitful position in society both for understanding the issues involved and for constructing possible solutions. While these problems are multidimensional and resist localization to any particular time or place, at their heart are questions of existing with difference and otherness. It is consequently educational theorizing that takes such existential yet political questions as its starting point that can prove helpful. Research conducted at POISED draws on theories of democracy and democratic education as well as existential and phenomenological philosophies of being-in-the-world to develop insights into education for being with differences. In this, it occupies a unique vantage point for examining how transnational political transformations are encountered and navigated in the reality of everyday lives.

Ongoing projects in Democracy and Being:

Political Emotions in Democratic Education

Being and Education

DemoCrit: democracy, critical thinking & philosophy

Publications under this theme:

Holmberg, L. & Niemi, A.-M. 2019. Sinnikäs ja taipuisa toimijuus nuoren musliminaisen koulutuspolun kerronnassa. Nuorisotutkimus 37(2), 7-20.

Männistö, P., Fornaciari, A. & Tervasmäki, T. 2017. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (1985–2014) rakentuvan osallisuuskäsityksen sosiaalipedagoginen tarkastelu. In Auli Toom, Matti Rautiainen & Juhani Tähtinen (Eds.) Toiveet ja todellisuus – Kasvatus osallisuutta ja oppimista rakentamassa. Suomen kasvatustieteellisen seuran 50-vuotisjuhlakirja. Jyväskylä: Suomen kasvatustieteellinen seura, 89–117.

Saari A. Tervasmäki T., Värri V.-M. 2017. Opetussuunnitelma valtiollisen yhtenäisyyden rakentajana. In  Autio Tero, Hakala Liisa, Kujala Tiina (eds.) Opetussuunnitelmatutkimus : Keskustelunavauksia suomalaiseen kouluun ja opettajankoulutukseen. Tampere: Tampere University Press, 83–108

Tomperi, T. 2018. Demokraattisen keskustelun ja kriittisen ajattelun taidot. Teoksessa Matti Rautiainen (toim.) Kohti parempaa demokratiaa. Euroopan neuvoston demokratiakulttuurin kompetenssit kasvatuksessa ja opetuksessa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 20–27. https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/60058/978-951-39-7594-4.pdf

Tomperi, T. 2017. Francis Bacon ja Uusi Atlantis. Teoksessa Francis Bacon, Tommaso de Campanella, David Hume, Matkoja Utopiaan. Toim. Mikko Lahtinen. 2. uud. laitos. Tampere: Vastapaino. 

Tomperi, T. 2017. Filosofianopetus ja pedagoginen filosofia – filosofia oppiaineena ja kasvatuksena. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura. http://netn.fi/kirjat/filosofianopetus.  

Tomperi, T. 2017. Filosofianopetus ja pedagoginen filosofia: Artikkelit. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura. http://netn.fi/kirjat/filosofianopetus-artikkelit.  

Tomperi, T. 2017. Kriittisen ajattelun opettaminen ja filosofia. Pedagogisia perusteita. niin & näin 4/2017, 95–112. https://netn.fi/artikkeli/kriittisen-ajattelun-opettaminen-ja-filosofia-pedagogisia-perusteita

Varpanen, J. 2019. What is children’s agency? A review of conceptualisations used in early childhood education research. Educational Research Review, 28. 

Varpanen, J. 2018. Subjektifikaatio ja leikki: varhaiskasvatuksen antia subjektifikaation mahdollisuuden jäsentämiselle. Kasvatus & aika 12(3), 5-18. 

Varpanen, J. 2018. Vapaus, demokratia ja jaettu todellisuus osallisuuden ytimessä. Teoksessa J. Kangas, J. Vlasov, E. Fonsén & J. Heikka (toim.) Osallisuuden pedagogiikkaa varhaiskasvatuksessa 2 – Suunnittelu, toteuttaminen ja kehittäminen. Tampere: Suomen varhaiskasvatus ry, 120-134.